بررسی و مقایسه رنگ پذیری انواع الاستیک لیگاچور در درمان ارتودنسی-30020441

بررسی و مقایسه رنگ پذیری انواع الاستیک لیگاچور در درمان ارتودنسی|30020667|music-salam
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی و مقایسه رنگ پذیری انواع الاستیک لیگاچور در درمان ارتودنسی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 87

فهرست مطالبچکیده..........................فصل اول: مقدمه و کلیاتمقدمه............................کلیاتاستومرهامشخصات برجسته الاستومرهاتأثیر روش بستن آرچ وایرارتودنتیک self ligationبراکتهای self ligationتاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligatingمزایای براکت های self ligatingفصل دوم : رنگهاسیستم های رنگ / سیستم Munsellسیستم CIE-Labانتخاب رنگ و خصوصیات آنبررسی رنگ دنداناندازه گیری رنگ دندانفصل سوم: مواد و روشهامواد و روشهامتغیرهاآنالیز آماریفصل چهارم: یافته هایافته هافصل پنجم: بحث و نتیجه گیریبحثنتیجه گیریمنابعخلاصه انگلیسیضمیمه

چکیدهمقدمه:در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر 3 دسته هستند. یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeration و طبیعت غیر بهداشتی آنها احتیاج به نگهداری مستمر دارند و این مسئله کارآمدی کلینیکی را کاهش می دهد.مواد و روشها:برای مقایسه رنگ پذیری سه نوع از الاستیک لیگاچور dentarum ، ito و glenro ابتدا 12 بیمار که تحت درمان ارتودنسی قرار داشتند انتخاب شده و در هر یک از آنها 4 الاستیک از هر نوع در قسمتهای مختلف دهان استفاده شد. الاستیک ها قبل از قرار گیری در دهان با دستگاه Scaner Genius HR6X اسکن شده و در نرم افزار کامپیوتریAdobe photoshop CS2 قسمتی از الاستیک جهت تعیین رنگ انتخاب شد. پس از قرارگیری الاستیک ها در دهان بمدت 4 هفته یا یک ویزیت ارتودنسی الاستیک ها از دهان خارج شده و خشک شدند، دوباره اسکن شده و مجدداً توسط چاپگر چاپ گردیدند و بوسیله کالریمتر تغییرات رنگ آنها اندازه گیری شد و تغییرات رنگ (a, l, b) با مقایسه مقادیر بدست آمده از کالریمتر در مورد تغییرات هر یک از انواع مورد استفاده محاسبه شد.یافته ها:براساس تغییرات سه شاخص b، l و a با توجه به DE و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه شاخص رنگ پذیری در سه گروه، تفاوت معنی داری داشت (001/0 P<). اما آزمون توکی نشان داد که تفاوت شاخص رنگ پذیری بین glenro با دو گروه دیگر( dentarum و ito) بود بطوری که رنگ پذیری glenro کمتر از دو گروه دیگر می باشد.