پروژه آماری دندان پزشکی و خدمات آن و میزان و علل مراجعه به دندان پزشکی و ...-30020448

پروژه آماری دندان پزشکی و خدمات آن و میزان و علل مراجعه به دندان پزشکی و ,,,|30020674|music-salam
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پروژه آماری دندان پزشکی و خدمات آن و میزان و علل مراجعه به دندان پزشکی و ... قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 37

1- دندان مصنوعي بيشتر در چه مواردي استفاده مي شود ؟الف – حوادث و سوانع ب- در صورت خرابي دندانج- هنگام افتادن دندان هنگام شكستگي دندان

درصد فراواني تجمعي% f فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبيفراواني نسبيفراواني مطلق

مركز دسته

دسته ها23 23 23% 23 23% 0.23 23 1 الف184 92 69% 69 46% 0.46 46 2 ب225 75 94% 94 25% 0.25 25 3 ج96 24 100% 100 6% 0.06 6 4 د

ميانگينواريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات2- افرادي كه بيشتر از دندان مصتنوعي استفاده مي كنند چه كساني هستند ؟الف – نوجوانان ب- جوانانج- بزرگسالان د- سالمندان

درصد فراواني تجمعي% f فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبيفراواني نسبيفراواني مطلق

مركز دسته

دسته ها8 8 8% 8 8% 0.08 8 1 الف80 40 28% 28 20% 0.20 2 2 ب294 98 62% 62 34% 0.34 34 3 ج608 152 100% 100 38% 0.38 38 4 دميانگينواريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات